Η Υφιστάμενη Κατάσταση

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η επιτυχημένη μετάβαση σε ένα σύστημα καθαρής ενέργειας αποτελεί κύρια πολιτική προτεραιότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 2/3 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οφείλονται στην παραγωγή και χρήση ενέργειας, η Ενεργειακή Ένωση και Δράση για το Κλίμα αποτέλεσε μια από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περίοδο 2015-19.

Ενεργειακή ασφάλεια, αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη

Πλήρως ενοποιημένη εσωτερική αγορά ενέργειας

Ενεργειακή αποδοτικότητα (μετριασμός της ζήτησης)

Δράση για το κλίμα- απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές

Έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

Οι 5 Διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης

 • Ενεργειακή ασφάλεια, αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη
 • Πλήρως ενοποιημένη εσωτερική αγορά ενέργειας
 • Ενεργειακή αποδοτικότητα (μετριασμός της ζήτησης)
 • Δράση για το κλίμα- απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, μεταξύ άλλων μέσω ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 • Έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

Σε αυτό το αίτημα ενεργειακής μετάβασης οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να ανταποκριθούν καθώς αποτελούν χωρικές και διοικητικές ενότητες με μεγάλο δυναμικό πρωτοβουλιών και κατά συνέπεια αποτελεσμάτων, όσον αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εγκατάστασης συστημάτων των ΑΠΕ.

Μπορούν να αξιοποιήσουν τη θεσμική τους δομή, τις υπάρχουσες ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις, την πρόσβασή τους σε κεφάλαια καθώς και τη σχέση εμπιστοσύνης  που έχουν χτίσει με τους πολίτες και τους τοπικούς παράγοντες / επιχειρηματίες και να ωφελήσουν το περιβάλλον, ενισχύοντας παράλληλα την επιχειρηματικότητα.

Ωστόσο παρατηρείται ότι οι σημαντικές αυτές δυνατότητες δεν αξιοποιούνται στο σύνολό τους, στερώντας από τις τοπικές κοινωνίες αρχικά  πολύτιμους ενεργειακούς, φυσικούς και οικονομικούς πόρους.

Η ελληνική πολιτεία θεσμοθέτησε ένα εργαλείο πολιτικής προς αυτήν την κατεύθυνση, δίνοντας στους Δήμους και στις Περιφέρειες την δυνατότητα να χαράξουν μία τοπική ενεργειακή πολιτική, μέσω της συμμετοχής τους στην ίδρυση και λειτουργία των Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΚΟΙΝ).

Δικαίωμα Συμμετοχής σε ΕΚΟΙΝ

Ο νόμος 4513/2018 παρέχει σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού το Δικαίωμα Συμμετοχής σε ΕΚΟΙΝ για:

 • Την εκπλήρωση των στόχων του Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (και το Κλίμα)
 • Τη μείωση του ενεργειακού τους κόστους για φωτισμό, λειτουργία δημοσίων κτιρίων, διαχείριση αποβλήτων κλπ.
 • Την καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας μέσω της προσφοράς ενέργειας χαμηλού κόστους
 • Την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών προς μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Το Έργο ENCREMENCO

Κύριος στόχος του ENCREMENCO είναι να προωθήσει την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων σε Δήμους και Περιφέρειες για την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) και την αύξηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την άμβλυνση της ενεργειακής πενίας σε τοπικό επίπεδο.

Ταυτόχρονα θα ενισχύσει την τεχνογνωσία του προσωπικού των τοπικών αρχών σχετικά με τις Ενεργειακές Κοινότητες και θα υποδείξει καλές πρακτικές υπάρχοντων Ενεργειακών Κοινοτήτων στη Γερμανία και στην Ελλάδα, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού.

Ενημερωτικές Εκστρατείες

Εννέα εκστρατείες ενημέρωσης που θα καλύψουν όλες τις ελληνικές περιφέρειες στις οποίες θα υλοποιηθούν:

 • Παρουσίαση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, κυρίως όσον αφορά την απασχόληση των κατοίκων, τα επίπεδα της ενεργειακής φτώχειας, τις ενεργειακές προτεραιότητες, ανά Ελληνική Περιφέρεια.
 • Τεχνολογίες ΑΠΕ και ΕΞΕ και επιχειρησιακά μοντέλα Ενεργειακών Κοινοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής.
 • Αναλυτική παρουσίαση των νομικών απαιτήσεων και των απαραίτητων διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία μιας ενεργειακής κοινότητας.
 • Παραδείγματα Ενεργειακών Κοινοτήτων στη χώρα μας και στην Ευρώπη.

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τέσσερεις εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Γερμανία, όπου θα παρουσιαστούν σε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης καλές πρακτικές ενεργειακών κοινοτήτων στη Γερμανία και στην Ελλάδα.

 • Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών
 • Εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ δημάρχων / στελεχών των Δήμων των δύο χωρών